VIII Zimowy Maraton Na Raty

„ZiMNaR” PRZASNYSZ  05.01.2019 r. – 23.02.2019 r.

 

CELE I ZAŁOŻENIA CYKLU BIEGÓW:

 

  • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
  • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji wśród lokalnej społeczności.

 

ORGANIZATOR:

 

• Wojskowy Klub Biegacza META LUBLINIEC

• Starostwo Powiatowe w Przasnyszu

• Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza

• Aeroklub Północnego Mazowsza

• Tel. 668 394 851
• e-mail:        koronazp@o2.pl;

PROGRAM ZAWODÓW:

• 8 poszczególnych etapów ZIMNARA odbywać się będzie w soboty zaczynając od 09.01.2016 r. wg następującego harmonogramu:

-         I etap         7 km            05.01.2019 r. – start godz. 10:00

-         II etap        7 km            12.01.2019 r. – start godz. 10:00

-         III etap       7 km            19.01.2019 r. – start godz. 10:00

-         IV etap      7 km            26.01.2019 r. – start godz. 10:00

-         V etap        7 km            02.02.2019 r. – start godz. 10:00

-         VI etap       7 km             09.02.2019 r. – start godz. 10:00

-         VII etap      7 km            16.02.2019 r. – start godz. 10:00

-         VIII epilog 7 km           23.02.2019 r. – start godz. 10:00

 

• Start – godz.10.00  - z parkingu koło wieży kontroli lotów

• Meta zawodów w miejscu startu

• Organizator ma prawo zmienić godzinę startu powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

• Zapraszamy wszystkich zawodników po zakończeniu ostatniego etapu na uroczyste zakończenie imprezy i wręczenie nagród.

 

BIURO ZAWODÓW:

• Aeroklub północnego Mazowsza – SIERAKOWO 56, 06-300 Przasnysz (namiot koło budynku wieży kontroli lotów lotniska)

• Godzina otwarcia biura: godzina przed startem.

• Organizator ma prawo zmienić miejsce i godziny otwarcia biura zawodów powiadamiając o tym uprzednio zawodników.

DYSTANS

•  42 km rozgrywany etapami po 7 km (wokół pasa startowego lotniska);

• Trasa będzie oznaczona co 500 metrów.

• W ramach zawodów zostanie a rozegranych 7 zasadniczych etapów i jeden – ósmy etap dodatkowy.

• Warunkiem ukończenia maratonu na raty jest ukończenie 6 etapów. (6 etapów x 7 km = 42 km).

• Do klasyfikacji generalnej zostanie zaliczonych 6 etapów zasadniczych.

• Zawodnikom, którzy ukończą wszystkie 7 etapów zasadniczych do klasyfikacji generalnej zastanie zaliczonych 6 najlepszych czasów.

• 8 bieg jest biegiem kończącym cykl zawodów, a jednocześnie pozwalającym tym, którzy opuścili więcej niż jeden z etapów zasadniczych na ukończenie pełnego dystansu Maratonu na Raty (zawodnicy ci zostaną sklasyfikowani na końcu stawki za wszystkimi, którzy zaliczyli co najmniej 6 etapów zasadniczych).

WARUNKI UCZESTNICTWA

• Impreza ma charakter otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają osoby   pełnoletnie oraz osoby w wieku 14-18 lat, jeśli mają pisemną zgodę rodziców.
• Warunkiem dopuszczenia do biegu głównego jest przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu (druk oświadczenia dostępny w biurze zawodów).

• Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
• Uczestnik musi dokonać osobistej rejestracji w biurze zawodów.

• Zawodnicy są zobowiązani do dokonania zgłoszenia w biurze zawodów i spełnienia warunków regulaminowych.

• Organizator dopuszcza start, po wcześniejszych ustaleniach technicznych zawodników Nordic Walking.

• Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną do dnia poprzedzającego zawody, poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: http://zimnar.biegiprzasnysz.pl/

lub na godzinę przed startem w biurze zawodów. Biuro zawodów zamykane będzie 15 minut przed godziną startu.

NUMER STARTOWY

• Każdy zawodnik przed pierwszym swoim startem w zawodach otrzymuje numer startowy,   którym posługiwać się będzie we wszystkich kolejnych etapach.

• Każdy uczestnik ma obowiązek przymocować numer startowy z przodu tak, aby był bardzo dobrze widoczny podczas przekraczania mety.

• Zawodnicy bez widocznego numeru startowego nie będą sklasyfikowani.
• W przypadku zgubienia numeru zawodnik jest zobowiązany do poinformowania
o tym fakcie organizatora. Niedostosowanie się do tego zobowiązania będzie skutkowało dyskwalifikacją i zmianą numeru startowego.

• Osoba, która wystartuje bez numeru startowego nie będzie klasyfikowana.

 KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

W ramach zawodów będzie prowadzona generalna klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.

Dodatkowo dla zawodników, którzy wystartują w mundurze z plecakiem ważącym 5 kg prowadzona będzie klasyfikacja mundurowa. Nie ma ograniczenia co do rodzaju umundurowania, może być mundur wojskowy, policyjny, strażacki, harcerski itd. Warunkiem jest kompletne mundurowanie i buty. Zawodnik nie musi być policjantem, żołnierzem czy strażakiem – wystarczy, że posiada kompletny mundur.

Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji mundurowej, jest ukończenie wszystkich etapów maratonu na raty w danej konkurencji. W przeciwnym wypadku zawodnik zostanie sklasyfikowany razem z pozostałymi biegaczami w klasyfikacji ogólnej.

NAGRODY:

Wszystkim sklasyfikowanym zawodnikom, którzy ukończą wymagane 6 etapów Maratonu zostaną wręczone medale pamiątkowe oraz dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

• Organizatorzy nie zapewniają opieki lekarskiej w trakcie trwania imprezy biegowej

• Organizatorzy nie zapewniają szatni, natrysków i toalet  w trakcie trwania imprezy.

• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
• Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych.
• Przy rejestracji każda osoba zobowiązana jest podać przynależność klubową lub miasto/dzielnicę, które chce reprezentować.

• Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu
• Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego   regulaminu oraz do jego zmian.

KONTAKT:

e-mail  koronazp@o2.pl